Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 27.06.2017
Bod č. 19: Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 - oblasť školstva

Uznesenie 92/2017

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

schvaľuje

poskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 takto :

 

    Gamča perpetua

    Grösslingova 18, 811 09 Bratislava

účel : projekt: OH Gamča 2017                                                                     600,00 €.

Hlasovanie č. 42
Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 - oblasť školstva
Prítomní: 14 Neprítomní: 11 Za: 14 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0