Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 27.06.2017
Bod č. 20: Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 - oblasť životného prostredia

Uznesenie 93/2017

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

schvaľuje

poskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 takto :

 

    H-PROBYT, spol.s r.o.

    Povraznícka 4, 811 05 Bratislava

účel : revitalizácia predzáhradky - Björnsonova 12                                          300,00 €.                                        

Hlasovanie č. 43
Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 - oblasť životného prostredia
Prítomní: 15 Neprítomní: 10 Za: 15 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0