Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 27.06.2017
Bod č. 21: Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 - oblasť kultúry

Uznesenie 94/2017

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

schvaľuje

poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 takto :

 

1. Občianske združenie Boris

    Gallayova 21, 841 02 Bratislava

účel : projekt: Divadelné leto s Teatro Colorato, II.ročník                                                     

podmienka: použiť logo Bratislava-Staré Mesto na všetkých formách propagácie        600,00 €,

 

2. ART DESING PROJECT

    Velertadská 7/A, 821 08 Bratislava

účel : projekt : ADP Selection/Lucia Kováčiková                                                                   

podmienka: použiť logo Bratislava-Staré Mesto na všetkých formách propagácie        600,00 €,

           

3. Ergon Art

    Pod gaštanmi 2, 821 07 811 04 Bratislava

účel :projekt : Medzinárodný hudobný festival

                       Bratislavská komorná gitara 2017, 13.ročník                                    

podmienka: použiť logo Bratislava-Staré Mesto na všetkých formách propagácie     1 000,00 €,

 

4. Susedia na dvore

    Povraznícka 6, 811 07 Bratislava

účel : projekt: Medzinárodný festival Old´s cool                                                                      

podmienka: použiť logo Bratislava-Staré Mesto na všetkých formách propagácie         200,00 €,

 

                                                          

5. AR MUSIC s.r.o.

    Dunajská 40, 811 08 Bratislava

účel : projekt: Spievanie nás baví s Ankou Repkovou                                                   

podmienka: použiť logo Bratislava-Staré Mesto na všetkých formách propagácie         300,00 €.

Hlasovanie č. 44
Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 - oblasť kultúry
Prítomní: 14 Neprítomní: 11 Za: 14 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0