Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 27.06.2017
Bod č. 22: Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017-sociálna oblasť

Uznesenie 95/2017

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

schvaľuje

poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 takto :

 

1. Ohel David

    Svoradova 11, 811 03 Bratislava

účel : arteterapeutické dielne-cvičenie Tai Chi                                   250,00 €,

 

2. Bratislavská arcidiecézna charita

    Krasinského 6, 821 04 Bratislava

účel : Staroba ako dar pre mladšie generácie – prednášky,

          návštevy kultúrnych podujatí pre seniorov klubu                     250,00 €.

Hlasovanie č. 45
Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017-sociálna oblasť
Prítomní: 15 Neprítomní: 10 Za: 15 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0