Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 27.06.2017
Bod č. 24: Správa o činnosti spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a.s.

Uznesenie 97/2017

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

berie na vedomie

správu o činnosti spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a.s.

Hlasovanie č. 47
Správa o činnosti spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a.s.
Prítomní: 15 Neprítomní: 10 Za: 13 Proti: 0 Zdržali sa: 2 Nehlasovali: 0