Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 27.06.2017
Bod č. 25: Návrh uznesenia o informovaní Komisie pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie

Uznesenie 98/2017

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

žiada

starostu mestskej časti,

aby zabezpečil včasné a  dôsledné informovanie Komisie pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie o všetkých  projektoch týkajúcich sa verejných priestranstiev a akciách podnikaných miestnym úradom, dotýkajúcich sa činnosti tejto komisie.

Hlasovanie č. 48
Návrh uznesenia o informovaní Komisie pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
Prítomní: 14 Neprítomní: 11 Za: 13 Proti: 0 Zdržali sa: 1 Nehlasovali: 0