Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 27.06.2017
Bod č. 26: Informácia o právnych možnostiach riešenia bývania obyvateľov bytov v reálne rozdelených bytových domoch, ktorým boli vypovedané nájomné zmluvy podľa zákona č. 260/2011 Z. z.

Uznesenie 99/2017

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

A. berie na vedomie

informáciu o právnych možnostiach riešenia bývania obyvateľov bytov v reálne rozdelených bytových domoch, ktorým boli vypovedané nájomné zmluvy podľa zákona č. 260/2011 Z. z.;

B. žiada

starostu mestskej časti,

predložiť na rokovanie miestneho zastupiteľstva návrh na zmenu Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 19/2013 o nájme bytov.

Hlasovanie č. 25
Informácia o právnych možnostiach riešenia bývania obyvateľov bytov v reálne rozdelených bytových domoch, ktorým boli vypovedané nájomné zmluvy podľa zákona č. 260/2011 Z. z.
Prítomní: 22 Neprítomní: 3 Za: 17 Proti: 0 Zdržali sa: 5 Nehlasovali: 0