Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 27.06.2017
Bod č. 27: Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb na Dobšinského ul. v Bratislave

Uznesenie 100/2017

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

berie na vedomie

informáciu o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb na Dobšinského ulici v Bratislave.

Hlasovanie č. 49
Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb na Dobšinského ul. v Bratislave
Prítomní: 15 Neprítomní: 10 Za: 14 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 1