Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 27.06.2017
Bod č. 28: Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K Železnej studienke, Bratislava

Uznesenie 101/2017

Znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

berie na vedomie

informáciu o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, záujmové miesto ul. K železnej studienke.

Hlasovanie č. 50: Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K Železnej studienke, Bratislava

Prítomní: 14 Neprítomní: 11 Za: 14 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0