Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 27.06.2017
Bod č. 29/A:

Uznesenie 102/2017

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

schvaľuje

za členov Grantovej komisie podľa § 7 ods. 3 všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 10/2017 o poskytovaní dotácií  a grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto poslancov Vladimíra PALKA, Viktora MURÁNSKEHO, Martinu ULIČNÚ, Mateja VAGAČA, Janu ŠPANKOVÚ a zamestnancov mestskej časti  Ľubicu JANEGOVÚ a Annu CALPAŚOVÚ.

Hlasovanie č. 51
Rôzne (členovia grantovej komisie )
Prítomní: 15 Neprítomní: 10 Za: 15 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0