Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 27.06.2017
Bod č. 29/B: Vzdanie sa funkcie členstva poslankyne Veroniky REMIŠOVEJ v Komisii pre posudzovanie žiadostí o nájom obecného bytu schváleného uznesením č. 7/2015, časť B zo 17. a 19. 2. 2015 a návrh na zvolenie nového člena Komisie pre posudzovanie žiadostí o nájom obecného bytu

Uznesenie 103/2017

Znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

A. berie na vedomie

vzdanie sa členstva poslankyne Veroniky REMIŠOVEJ v Komisii pre posudzovanie žiadostí o nájom obecného bytu schváleného uznesením č. 7/2015, časť B zo 17. a 19. 2. 2015;

B. volí

za člena Komisie pre posudzovanie žiadostí o nájom obecného bytu poslanca Miroslava KOLLÁRA.