Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 27.06.2017
Bod č. 29/C: Vzdanie sa funkcie predsedu a členstva poslankyne Veroniky REMIŠOVEJ v Komisii pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a návrh na zvolenie predsedníčky Komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Uznesenie 104/2017

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

A. berie na vedomie

vzdanie sa funkcie predsedu  a členstva poslankyne Veroniky REMIŠOVEJ v Komisii pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto;

B. volí

za predsedníčku Komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto poslankyňu Vieru SATINSKÚ.

Hlasovanie
Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0