Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 27.06.2017
Bod č. 30: Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Uznesenie 105/2017

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

berie na vedomie

informáciu o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.

Hlasovanie č. 54
Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Prítomní: 13 Neprítomní: 12 Za: 12 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 1