Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 28.06.2017
Bod č. 1.: Otvorenie

Uznesenie

Hlasovanie č. 1
Otvorenie
Prítomní: 4 Neprítomní: 1 Za: 4 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0