Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 28.06.2017
Bod č. 2.: Kontrola plnenia uznesení

Uznesenie 022/2017: Kontrola plnenia uznesení

Hlasovanie č. 2
Kontrola plnenia uznesení
Prítomní: 4 Neprítomní: 1 Za: 4 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0