Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 28.06.2017
Bod č. 3.: Správa o hospodárení ZŠ Benice

Uznesenie 023/2017: Správa o hospodárení ZŠ Benice

Hlasovanie č. 3
Správa o hospodárení ZŠ Benice
Prítomní: 4 Neprítomní: 1 Za: 4 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0