Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 28.06.2017
Bod č. 4.: Uznesenie komisie na ochranu verejného záujmu

Uznesenie 024/2017: Uznesenie komisie na ochranu verejného záujmu

Hlasovanie č. 4
Uznesenie komisie na ochranu verejného záujmu
Prítomní: 4 Neprítomní: 1 Za: 4 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0