Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 28.06.2017
Bod č. 5.: Záverečný účet obce za rok 2016, Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce

Uznesenie 025/2017: Záverečný účet obce za rok 2016, Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce

Hlasovanie č. 5
Záverečný účet obce za rok 2016, Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce
Prítomní: 4 Neprítomní: 1 Za: 4 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0