Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 28.06.2017
Bod č. 6.: Rôzne

Uznesenie 026/2017: Rôzne

Hlasovanie č. 6
Rôzne
Prítomní: 4 Neprítomní: 1 Za: 4 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0