Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 28.06.2017
Bod č. 1.: Otvorenie

Uznesenie 021/2017: Otvorenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie
Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0