Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 07.08.2017
Bod č. 1: Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Štefánikova č. 25 v Bratislave (Pistoriho palác) pre Projekt Forum ako prípad hodný osobitného zreteľa

Uznesenie 106/2017

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

A. schvaľuje

1.v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa, nájom nebytového priestoru  s výmerou 60,00 m2nachádzajúceho  sa na prízemí v budove Pistoriho paláca na ulici Štefánikova č. 25 v Bratislave, súpisné číslo 834, katastrálne územie Staré Mesto, postavenej na pozemku parcela registra "C" parc. č. 3463, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1 408 m2, vedenej v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 4537, do nájmu občianskemu združeniu: Projekt Fórum, so sídlom Štefánikova č. 33, 811 02 Bratislava, IČO: 30 803 781                                            za nasledovných podmienok:

a) doba nájmu: určitá do 30.9.2017

b) účel nájmu: prevádzkovanie knižnice

c) výška nájomného: 16,60 Eur/m2/rok t.j. 996,00 Eur/rok (83,00 Eur/mesiac) a služby spojené s užívaním a prevádzkou nebytového priestoru

d) nájomca je oprávnený vyberať vstupné od návštevníkov len a výlučne v primeranej miere, pričom osobám  s preukazom ŤZP, mladistvým a dôchodcom musí byť prístup umožnený zdarma; poplatok za jednorazový vstup nesmie presiahnuť sumu 3,00 Eur/osoba

e) nájomca sa zaväzuje využívať nebytový priestor z 80% na kultúrne účely, a to  počas celej doby trvania nájmu 

f) nájomca je povinný zabezpečiť, že nebytový priestor bude verejnosti prístupný počas celej doby trvania nájmu

g) nájomca je povinný elektronicky zasielať prenajímateľovi pravidelne a v dostatočnom časovom predstihu informácie o plánovaných spoločenských a kultúrnych podujatiach

h) nájomca je povinný rešpektovať prevádzkový režim Pistoriho paláca stanovený Miestnym úradom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.

 

2.v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa, nájom nebytového priestoru s výmerou 39,00 m2nachádzajúceho  sa na prízemí v budove Pistoriho paláca na ulici Štefánikova č. 25 v Bratislave, súpisné číslo 834, katastrálne územie Staré Mesto, postavenej na pozemku parcela registra "C" parc. č. 3463, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1408 m2, vedenej v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 4537, do nájmu občianskemu združeniu: Projekt Fórum, so sídlom Štefánikova č. 33, 811 02 Bratislava, IČO: 30 803 781                                            za nasledovných podmienok:

a)doba nájmu: neurčitá od 01.10.2017

b)účel nájmu: prevádzkovanie knižnice

c)výška nájomného: 16,60 Eur/m2/rok t.j. 647,4Eur/rok (53,95 Eur/mesiac) a služby spojené s užívaním a prevádzkou nebytového priestoru

d)presun a inštalácia knižnice sa uskutoční na náklady mestskej časti

e)nájomca je oprávnený vyberať vstupné od návštevníkov len a výlučne v primeranej miere, pričom osobám  s preukazom ŤZP, mladistvým a dôchodcom musí byť prístup umožnený zdarma; poplatok za jednorazový vstup nesmie presiahnuť sumu 3,00 Eur/osoba

f)nájomca sa zaväzuje využívať nebytový priestor z 80% na kultúrne účely, a to  počas celej doby trvania nájmu 

g)nájomca je povinný zabezpečiť, že nebytový priestor bude verejnosti prístupný počas celej doby trvania nájmu

h)nájomca je povinný elektronicky zasielať prenajímateľovi pravidelne a v dostatočnom časovom predstihu informácie o plánovaných spoločenských a kultúrnych podujatiach

i)nájomca je povinný rešpektovať prevádzkový režim Pistoriho paláca stanovený Miestnym úradom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto;

B. konštatuje,

že osobitný zreteľ spočíva v tom, že „Projekt Fórum“ – občianske združenie  založené s cieľom podpory vzdelávania, šírenia kultúry a vytvárania priestoru pre diskusiu a polemický dialóg. Vykonáva činnosť v oblasti kultúrnej a sociálnej osvety obyvateľstva, slúži na verejnoprospešný účel.  Občianske združenie pôsobí už dlhodobo v priestoroch Pistoriho paláca, ide len o obnovenie a pokračovanie v nájomnom vzťahu s úpravou podmienok.

Hlasovanie č. 5
Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Štefánikova č. 25 v Bratislave (Pistoriho palác) pre Projekt Forum ako prípad hodný osobitného zreteľa
Prítomní: 20 Neprítomní: 5 Za: 18 Proti: 2 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0