Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 18.09.2017
Bod č. 3.: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.3/2017 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane na území mestskej časti Bratislava – Devín

Uznesenie 130/2017

Znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín  schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2017 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane na území mestskej časti Bratislava – Devín bez pripomienok

Hlasovanie

Prítomní: 6 Neprítomní: 1 Za: 6 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0