Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 18.09.2017
Bod č. 13.: Čerpanie rozpočtu Mestskej časti Bratislava Devín k 31.07.2017.

Uznesenie 136/2017

Znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín berie na vedomie správu o čerpaní rozpočtu Mestskej časti Bratislava- Devín k 31.07.2017