Benice

Kód obce: 512061 352 obyvateľov Odoberať pozvánky emailom zobraziť na mape

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 27.09.2017
Bod č. 10: Komunikácie IBV

Uznesenie 036/2017: Komunikácie IBV

Hlasovanie č. 10
Komunikácie IBV
Prítomní: 5 Neprítomní: 0 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0