Benice

Kód obce: 512061 352 obyvateľov Odoberať pozvánky emailom zobraziť na mape

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 27.09.2017
Bod č. 12: Rôzne:

Uznesenie 038/2017: Rôzne:

Hlasovanie č. 12
Rôzne:
Prítomní: 5 Neprítomní: 0 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0