Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 30.10.2017
Bod č. 5.: Čerpanie rozpočtu Mestskej časti Bratislava Devín k 30.09.2017

Uznesenie 140/2017

Znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín

berie na vedomie správu o čerpaní rozpočtu Mestskej časti Bratislava- Devín k 30.09.2017