Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 23.03.2017
Bod č. 14.14: Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok parcelu reg. „C“ KN č. 176/11 v k. ú. Stupava pod stavbou garáže – p. Korda

Uznesenie 95/2017: Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok parcelu reg. „C“ KN č. 176/11 v k. ú. Stupava pod stavbou garáže – p. Korda Vyhlasuje

Znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Stupave

 

v y h l a s u j e

pozemok parcelu reg. „C“ KN č. 176/11, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2 v k. ú. Stupava za prebytočný majetok.

Hlasovanie: Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok parcelu reg. „C“ KN č. 176/11 v k. ú. Stupava pod stavbou garáže – p. Korda Vyhlasuje

Prítomní: 15 Neprítomní: 1 Za: 15 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0