Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 23.03.2017
Bod č. 14.14: Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok parcelu reg. „C“ KN č. 176/11 v k. ú. Stupava pod stavbou garáže – p. Korda

Uznesenie 96/2017: Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok parcelu reg. „C“ KN č. 176/11 v k. ú. Stupava pod stavbou garáže – p. Korda Schvaľuje

Znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Stupave

 

s ch v a ľ u j e

zámer prenajať pozemok parcelu reg. „C“ KN č. 176/11, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2 v k. ú. Stupava ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s ustanovením §9a ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Zuzane Korda za 1,- Euro/m2 ročne. Dôvod hodný osobitného zreteľa: Pozemok sa nachádza pod stavbou garáže so súp. č. 4 vo vlastníctve žiadateľa.

Hlasovanie: Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok parcelu reg. „C“ KN č. 176/11 v k. ú. Stupava pod stavbou garáže – p. Korda Schvaľuje

Prítomní: 15 Neprítomní: 1 Za: 15 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0