Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 13.12.2017
Bod č. 2: Kontrola plnenia uznesení

Uznesenie 040/2017: Kontrola plnenia uznesení

Hlasovanie č. 2
Kontrola plnenia uznesení
Prítomní: 4 Neprítomní: 1 Za: 4 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0