Benice

Kód obce: 512061 352 obyvateľov Odoberať pozvánky emailom zobraziť na mape

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 13.12.2017
Bod č. 3: Správa o kontrolnej činnosti

Uznesenie 041/2017: Správa o kontrolnej činnosti

Hlasovanie č. 3
Správa o kontrolnej činnosti
Prítomní: 4 Neprítomní: 1 Za: 4 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0