Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 13.12.2017
Bod č. 4: Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2018

Uznesenie 042/2017: Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2018

Hlasovanie č. 4: Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2018

Prítomní: 4 Neprítomní: 1 Za: 4 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0