Benice

Kód obce: 512061 352 obyvateľov Odoberať pozvánky emailom zobraziť na mape

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 13.12.2017
Bod č. 5: Audit účtovnej závierky k 31.12.2016

Uznesenie 043/2017: Audit účtovnej závierky k 31.12.2016

Hlasovanie č. 5
Audit účtovnej závierky k 31.12.2016
Prítomní: 4 Neprítomní: 1 Za: 4 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0