Benice

Kód obce: 512061 352 obyvateľov Odoberať pozvánky emailom zobraziť na mape

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 13.12.2017
Bod č. 6: Návrh na Doplnok č. 5 k VZN č. 01/2013 na dotáciu na mzdy a prevádzku školských zariadení

Uznesenie 044/2017: Návrh na Doplnok č. 5 k VZN č. 01/2013 na dotáciu na mzdy a prevádzku školských zariadení

Hlasovanie č. 6
Návrh na Doplnok č. 5 k VZN č. 01/2013 na dotáciu na mzdy a prevádzku školských zariadení
Prítomní: 4 Neprítomní: 1 Za: 4 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0