Benice

Kód obce: 512061 352 obyvateľov Odoberať pozvánky emailom zobraziť na mape

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 13.12.2017
Bod č. 8: Návrh na VZN č. 01/2017 o elektronickej komunikácií

Uznesenie 046/2017: Návrh na VZN č. 01/2017 o elektronickej komunikácií

Hlasovanie č. 8
Návrh na VZN č. 01/2017 o elektronickej komunikácií
Prítomní: 4 Neprítomní: 1 Za: 4 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0