Benice

Kód obce: 512061 352 obyvateľov Odoberať pozvánky emailom zobraziť na mape

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 13.12.2017
Bod č. 9: Návrh na Doplnok č. 6 k VZN č. 01/2013 na dotáciu na mzdy a prevádzku školských zariadení

Uznesenie 047/2017: Návrh na Doplnok č. 6 k VZN č. 01/2013 na dotáciu na mzdy a prevádzku školských zariadení

Hlasovanie č. 9
Návrh na Doplnok č. 6 k VZN č. 01/2013 na dotáciu na mzdy a prevádzku školských zariadení
Prítomní: 5 Neprítomní: 0 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0