Benice

Kód obce: 512061 352 obyvateľov Odoberať pozvánky emailom zobraziť na mape

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 13.12.2017
Bod č. 10: Návrh na Doplnok č. 1 k VZN č. 02/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi

Uznesenie 048/2017: Návrh na Doplnok č. 1 k VZN č. 02/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi

Hlasovanie č. 10
Návrh na Doplnok č. 1 k VZN č. 02/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi
Prítomní: 5 Neprítomní: 0 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0