Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 13.12.2017
Bod č. 11: Plnenie rozpočtu, rozpočtové opatrenia

Uznesenie 049/2017: Plnenie rozpočtu, rozpočtové opatrenia

Hlasovanie č. 11: Plnenie rozpočtu, rozpočtové opatrenia

Prítomní: 5 Neprítomní: 0 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0