Benice

Kód obce: 512061 352 obyvateľov Odoberať pozvánky emailom zobraziť na mape

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 13.12.2017
Bod č. 12: Návrh rozpočtu na rok 2018 – 2020; Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu

Uznesenie 050/2017: Návrh rozpočtu na rok 2018 – 2020; Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu

Hlasovanie č. 12
Návrh rozpočtu na rok 2018 – 2020; Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu
Prítomní: 5 Neprítomní: 0 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0