Benice

Kód obce: 512061 352 obyvateľov Odoberať pozvánky emailom zobraziť na mape

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 13.12.2017
Bod č. 13: Právne nároky hlavného kontrolóra obce, poslancov obecného zastupiteľstva a starostu obce

Uznesenie 051/2017: Právne nároky hlavného kontrolóra obce, poslancov obecného zastupiteľstva a starostu obce

Hlasovanie č. 13
Právne nároky hlavného kontrolóra obce, poslancov obecného zastupiteľstva a starostu obce
Prítomní: 5 Neprítomní: 0 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0