Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 12.12.2017
Bod č. 3: Návrh Štatútu Fondu obnovy chodníkov v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Hlasovanie č. 13: Návrh Štatútu Fondu obnovy chodníkov v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Prítomní: 18 Neprítomní: 7 Za: 7 Proti: 0 Zdržali sa: 10 Nehlasovali: 1