Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 11.12.2017
Bod č. 2: Výročná správa Mestskej časti Bratislava-Devín za rok 2016

Uznesenie 144/2017

Znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Devín

berie na vedomie

Výročnú správu Mestskej časti Bratislava-Devín za rok 2016

 

 

Hlasovanie

Prítomní: 4 Neprítomní: 3 Za: 4 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0