Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 05.02.2015
Bod č. 2a: Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave

Uznesenie 9: Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu berie na vedomie  Informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave (NS MHD).

Hlasovanie č. 10
Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave
Prítomní: 43 Neprítomní: 2 Za: 42 Proti: 0 Zdržali sa: 1 Nehlasovali: 0