Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 05.02.2015
Bod č. 5: Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov na pozemku parc. č. 8934 v k. ú. Staré Mesto, Bratislavskej organizácii cestovného ruchu

Uznesenie 12: Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov na pozemku parc. č. 8934 v k. ú. Staré Mesto, Bratislavskej organizácii cestovného ruchu

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu schvaľuje ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom nebytových priestorov vo výmere 167,63 m2 v stavbe, súpis. č. 76 na pozemku parc. č. 8934,  k. ú. Staré Mesto, Šafárikovo nám. č. 3 v Bratislave, pre Bratislavskú organizáciu cestovného ruchu, so sídlom na Primaciálnom námestí č. 1, v Bratislave, IČO 42259088, za účelom užívania nebytových priestorov ako kancelárskych priestorov, na dobu neurčitú, za nájomné 110,00 Eur/m2/rok, čo predstavuje 18 439,30 Eur ročne,

s podmienkou:

Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva nebude nájomcom v uvedenej lehote podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.

Hlasovanie č. 15
Návrh na schválenie prípadu hodného os. zreteľa - nájom nebytových priestorov na pozemku parc. č. 8934 v k. ú. Staré Mesto, Bratislavskej organizácii cestovného ruchu
Prítomní: 43 Neprítomní: 2 Za: 41 Proti: 0 Zdržali sa: 1 Nehlasovali: 1