Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 05.02.2015
Bod č. 15: Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 3888/26, 3888/34, 3888/197, 3888/198, 3888/207 a 3888/208, spoločnosti Národná diaľničná spoločnosť, a.s. so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie 20: Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 3888/26, 3888/34, 3888/197, 3888/198, 3888/207 a 3888/208, spoločnosti Národná diaľničná spoločnosť, a.s. so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj pozemkov registra „C“ KN v k. ú. Karlova Ves, zapísaných na LV č. 46,

-parc. č. 3888/26 – vodné plochy vo výmere 88 m²,

-parc. č. 3888/34 – vodné plochy vo výmere 635 m²

-parc. č. 3888/197 – vodné plochy vo výmere 12 m²,

-parc. č. 3888/198 – vodné plochy vo výmere 7 m²,

-parc. č. 3888/207 – vodné plochy vo výmere 392 m²,

-parc. č. 3888/208 – vodné plochy vo výmere 35 m²,

do vlastníctva spoločnosti Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, Bratislava, IČO 35919001, za kúpnu cenu vo výške 57,00 Eur/m², čo pri celkovej výmere 1 169 m² predstavuje kúpnu sumu celkom 66 633,00 Eur,

s podmienkami:

1.Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 45 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcim v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.

2.Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.

Predaj hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že kupujúci sa zaviazal pri výstavbe diaľnice D2 Bratislava, Lamačská cesta – Staré Grunty, ako vyvolanú investíciu, upraviť koryto potoka Vydrice a po ukončení stavebných prác majetkovoprávne vysporiadať a odovzdať správcovi vodných tokov pozemky pod dotknutým potokom, teda skutkový stav týkajúci sa užívania predmetných pozemkov v k. ú. Karlova Ves sa zosúladí so stavom právnym.

Hlasovanie č. 24
Návrh na predaj pozemkov v k. ú. Karlova Ves, parc. č. 3888/26, 3888/34, 3888/197, 3888/198, 3888/207 a 3888/208, spoločnosti Národná diaľničná spoločnosť, a.s. so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného os. zreteľa (Návrh p. Pätoprstej)
Prítomní: 38 Neprítomní: 7 Za: 11 Proti: 10 Zdržali sa: 16 Nehlasovali: 1