Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 05.02.2015
Bod č. 16: Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

Uznesenie 21: Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

Znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

berie na vedomie

Správu o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy.

Hlasovanie č. 26: Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra mesta Bratislavy

Prítomní: 38 Neprítomní: 7 Za: 38 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0