Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 05.02.2015
Bod č. 20: Informácia o činnosti hlavného mesta SR Bratislavy v rámci Združenia miest a obcí Slovenska a Únie miest Slovenska za II. polrok 2014

Uznesenie 25: Informácia o činnosti hlavného mesta SR Bratislavy v rámci Združenia miest a obcí Slovenska a Únie miest Slovenska za II. polrok 2014

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

berie na vedomie 

informáciu o činnosti hlavného mesta SR Bratislavy v rámci  Združenia miest a obcí Slovenska a Únie miest Slovenska za II. polrok 2014.

Hlasovanie č. 30
Informácia o činnosti mesta Bratislavy v rámci Združenia miest a obcí Slovenska a Únie miest Slovenska za II. polrok 2014
Prítomní: 38 Neprítomní: 7 Za: 37 Proti: 0 Zdržali sa: 1 Nehlasovali: 0