Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 05.02.2015
Bod č. 21: Návrh novely Štatútu Domu pre starších občanov

Uznesenie 26: Návrh novely Štatútu Domu pre starších občanov

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje

Štatút Domu pre starších občanov, s účinnosťou od 1. marca 2015.

Hlasovanie č. 31
Návrh novely Štatútu Domu pre starších občanov
Prítomní: 37 Neprítomní: 8 Za: 37 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0