Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 05.02.2015
Bod č. 26: Návrh na predaj novovytvorených pozemkov v Bratislave, k. ú. Vajnory, parc. č. 2697/26 a parc. č. 2697/27, Jozefovi Debnárovi a manželke Monike Debnárovej - majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbou s priľahlým pozemkom

Uznesenie 31: Návrh na predaj novovytvorených pozemkov v Bratislave, k. ú. Vajnory, parc. č. 2697/26 a parc. č. 2697/27, Jozefovi Debnárovi a manželke Monike Debnárovej - majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbou s priľahlým pozemkom

Znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu schvaľuje podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  predaj novovytvorených  pozemkov  registra „C“ KN  v  k. ú. Vajnory, a to pozemku parc. č. 2697/26 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 5 m2, na ktorom je postavená časť stavby vo vlastníctve žiadateľov, súpis. č. 1299, a priľahlého pozemku parc. č. 2697/27 - ostatné plochy vo výmere 14 m2, ktoré sú podľa GP č. 30005/2014 oddelené od pozemku registra „E“ parc. č. 349/2, evidované na LV č. 5389, k. ú. Vajnory, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, manželom Jozefovi Debnárovi a Monike Debnárovej, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, za kúpnu cenu celkom 2 039,84 Eur.

Celková kúpna cena 2 039,84 Eur pozostáva z dvoch častí:  

Prvá časť kúpnej ceny je stanovená na 95,36 Eur/m2 t. z. celkom za 19 m2 za cenu 1 811,842 Eur.

Druhá časť kúpnej ceny 228,00 Eur tvorí náhradu za užívanie  pozemkov parc. č. 2697/26 a parc. č. 2697/27, spolu vo výmere 19 m2, spätne za obdobie dvoch rokov, vychádzajúc zo sadzby 6,00 Eur/m2/rok v súlade s rozhodnutím primátora č. 28/2011, ktorým sa stanovujú ceny prenájmov a ceny predbežnej odplaty za vecné bremeno,

s podmienkami:

1. Kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcimi v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.

2. Kupujúci uhradia celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.

Hlasovanie č. 37: Návrh na predaj novovytvorených pozemkov v k. ú. Vajnory, parc. č. 2697/26 a parc. č. 2697/27, Jozefovi Debnárovi a manželke Monike Debnárovej ­ majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbou s priľahlým pozemkom

Prítomní: 38 Neprítomní: 7 Za: 38 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0