Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 05.02.2015
Bod č. 26: Návrh na predaj novovytvorených pozemkov v Bratislave, k. ú. Vajnory, parc. č. 2697/26 a parc. č. 2697/27, Jozefovi Debnárovi a manželke Monike Debnárovej - majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbou s priľahlým pozemkom

Uznesenie 31: Návrh na predaj novovytvorených pozemkov v Bratislave, k. ú. Vajnory, parc. č. 2697/26 a parc. č. 2697/27, Jozefovi Debnárovi a manželke Monike Debnárovej - majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbou s priľahlým pozemkom

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu schvaľuje podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  predaj novovytvorených  pozemkov  registra „C“ KN  v  k. ú. Vajnory, a to pozemku parc. č. 2697/26 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 5 m2, na ktorom je postavená časť stavby vo vlastníctve žiadateľov, súpis. č. 1299, a priľahlého pozemku parc. č. 2697/27 - ostatné plochy vo výmere 14 m2, ktoré sú podľa GP č. 30005/2014 oddelené od pozemku registra „E“ parc. č. 349/2, evidované na LV č. 5389, k. ú. Vajnory, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, manželom Jozefovi Debnárovi a Monike Debnárovej, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, za kúpnu cenu celkom 2 039,84 Eur.

Celková kúpna cena 2 039,84 Eur pozostáva z dvoch častí:  

Prvá časť kúpnej ceny je stanovená na 95,36 Eur/m2 t. z. celkom za 19 m2 za cenu 1 811,842 Eur.

Druhá časť kúpnej ceny 228,00 Eur tvorí náhradu za užívanie  pozemkov parc. č. 2697/26 a parc. č. 2697/27, spolu vo výmere 19 m2, spätne za obdobie dvoch rokov, vychádzajúc zo sadzby 6,00 Eur/m2/rok v súlade s rozhodnutím primátora č. 28/2011, ktorým sa stanovujú ceny prenájmov a ceny predbežnej odplaty za vecné bremeno,

s podmienkami:

1. Kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcimi v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.

2. Kupujúci uhradia celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.

Hlasovanie č. 37
Návrh na predaj novovytvorených pozemkov v k. ú. Vajnory, parc. č. 2697/26 a parc. č. 2697/27, Jozefovi Debnárovi a manželke Monike Debnárovej ­ majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbou s priľahlým pozemkom
Prítomní: 38 Neprítomní: 7 Za: 38 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0