Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 05.02.2015
Bod č. 28: Návrh na uplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k pozemkom v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, vo vlastníctve spoločnosti LUKOIL Slovakia s.r.o. (Normbenz Slovakia s. r. o.), so sídlom v Bratislave

Uznesenie 33: Návrh na uplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k pozemkom v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, vo vlastníctve spoločnosti LUKOIL Slovakia s.r.o. (Normbenz Slovakia s. r. o.), so sídlom v Bratislave

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje

1. uplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k pozemku registra „C“ KN   v k. ú. Staré Mesto, vo vlastníctve spoločnosti LUKOIL Slovakia, s.r.o., so sídlom na Slovnaftskej 10 (Normbenz Slovakia, s. r. o., so sídlom na Einsteinovej 24) v Bratislave, IČO 35681039, parc. č. 21714/10 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 286 m2, LV č. 5749,  za cenu  165,97  Eur/m2, t. z. za cenu 213 437,42 Eur,

2. uplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k pozemkom registra „C“ KN v k. ú. Staré Mesto, vo vlastníctve spoločnosti LUKOIL Slovakia, s.r.o., so sídlom na Slovnaftskej 10 (Normbenz Slovakia, s. r. o., so sídlom na Einsteinovej 24) v Bratislave, IČO 35681039, a to k pozemkom registra „C“ parc. č. 7347/18 – ostatné plochy vo výmere 1 100 m2, parc. č. 7347/19 – ostatné plochy vo výmere 469 m2 a parc. č. 7347/20 – ostatné plochy vo výmere 121 m2, LV č. 7334, za cenu 249,93 Eur/m2, t. z. za cenu 422 381,70 Eur, a k pozemku registra „C“ parc. č. 21714/10 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 286 m2, LV č. 5749, za cenu 165,97 Eur/m2, t. z. za cenu 213 437,42 Eur, t. z. za cenu celkom 635 819,12 Eur, v prípade, že spoločnosť LUKOIL Slovakia, s.r.o., so sídlom na Slovnaftskej 10 (Normbenz Slovakia, s. r. o., so sídlom na Einsteinovej 24) v Bratislave, IČO 35681039, nebude akceptovať schválenie uplatnenia predkupného práva iba k pozemku registra „C“ parc. č. 21714/10.

Hlasovanie č. 39
Návrh na uplatnenie predkupného práva mesta Bratislavy k pozemkom v k. ú. Staré Mesto, vo vlastníctve spoločnosti LUKOIL Slovakia s.r.o. (Normbenz Slovakia s. r. o.)
Prítomní: 38 Neprítomní: 7 Za: 38 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0