Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 05.02.2015
Bod č. 30: Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 662/2012 zo dňa 27. - 28. 06. 2012, ktorým bol schválený predaj nehnuteľností spoluvlastníkom bytov v dome na Čiližskej ul. 1

Uznesenie 35: Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 662/2012 zo dňa 27. - 28. 06. 2012, ktorým bol schválený predaj nehnuteľností spoluvlastníkom bytov v dome na Čiližskej ul. 1

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu schvaľuje zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 662/2012 zo dňa 27. – 28.6.2012, takto:

text:...“69. manželom Augustínovi Vilemovi a Márii Vilemovej, spoluvlastnícky podiel 1465/100000“...

sa nahrádza textom:...“69. manželom Ing. Jaroslavovi Vilemovi a Mgr. Magdalene Feodorovej Vilem, spoluvlastnícky podiel 1465/100000“...

Hlasovanie č. 41
Návrh na zmenu uznesenia MsZ mesta Bratislavy č. 662/2012 zo dňa 27. - 28. 06. 2012, ktorým bol schválený predaj nehnuteľností spoluvlastníkom bytov v dome na Čiližskej ul. 1
Prítomní: 40 Neprítomní: 5 Za: 40 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0